Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng SMEDEC1

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ1  (gọi tắt là Trung tâm SMEDEC1) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.chi cục đo lường smedec1 - cân trường phát

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ1
Địa chỉ : Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 38361399; Fax: (84.4) 38361199

Phòng Đo lường-Tự động hóa -Trung tâm SMEDEC1 trang bị các chuẩn đo lường hiện đại, được liên kết với chuẩn Quốc gia. Các phương tiện truyền chuẩn hiện đại và điều kiện môi trường làm việc của các phòng hiệu chuẩn luôn được duy trì phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Phòng thí nghiệm của SMEDEC1 được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ Hiệu chuẩn các phương tiện đo trong các lĩnh vực: Khối lượng, Nhiệt, Độ dài, Cơ học, Dung tích-Lưu lượng, Áp suất, Điện, Hóa lý

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ Hiệu chuẩn-Kiểm định của Trung tâm SMEDEC1, vui lòng liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm SMEDEC1
Điện thoại: 043.7916814
Email: info@smedec.gov.vn
Thử nghiệm là một phương thức đánh giá sự phù hợp phổ biến nhất. Nó có thể bao gồm các hoạt động như đo lường và hiệu chuẩn. Nó là kỹ thuật chính sử dụng trong chứng nhận sản phẩm. Hiện nay, phòng thí nghiệm của Trung tâm SMEDEC1 có thể thử nghiệm các phép thử theo công nhận của Văn phòng Công nhận chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
Ngoài ra chúng tôi cung cấp đến doanh nghiệp các dịch vụ phê duyệt mẫu phương tiện đo, phù hợp với Quyết định 22/2006/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo của Bộ KHCN. Với việc thực hiện phê duyệt mẫu các phương tiện đo do doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sẽ tránh được mức phạt từ 5,000,000 đồng đến 10,000,000 đồng căn cứ Điều 6 và 7 Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ Kiểm định của Trung tâm SMEDEC1, vui lòng liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm SMEDEC1

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan tới lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và tiến hành các hoạt động đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực: Giám định, kiểm định, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình theo yêu cầu hoặc chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Cung cấp các dịch vụ về lĩnh vực đo lường, thử nghiệm, giám định, chứng nhận, bảo trì và sửa chữa các phương tiện đo theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệm, các tổ chức và cá nhân.
 3. Thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, đánh giá các phương tiện đo, hệ thống đo theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức thử nghiệm chất lượng, vệ sinh, an toàn các sản phẩm, hàng hóa, vật liệu, cấu kiện, công trình.
 5. Tổ chức thực hiện việc khảo sát, quan trắc, thử nghiệm, đánh giá tác động và thực trang môi trường.
 6. Tiến hành giám định sản phẩm hàng hóa, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, dây chuyền sản xuất, chuyển giao công nghệ và chất lượng công trình xây dựng.
 7. Tổ chức kiểm định an toàn công nghiệp; các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu về an toàn.
 8. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, viên chức của Trung tâm và theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân.
 9. Tư vấn giám sát và đánh giá chất lượng công trình, giám sát lắp đặt, chế tạo thiết bị.
 10. Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, tư vấn đổi mới công nghệ. Tổ chức, nghiên cứu triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
 11. Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 12. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về đánh giá quy trình hàn, quy trình kiểm tra không phá hủy (NDT), kỹ năng thợ hàn theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
 13. Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ tư vấn quản lý dự án, đấu thầu, xây dựng các giải pháp kỹ thuật, lập các dự án đầu tư và trang thiết bị phòng thử nghiệm, đo lường theo quy định của pháp luật.
 14. Bảo trì, sửa chữa, chế tạo, lắp đặt, cung ứng thiết bị thử nghiệm và các thiết bị kỹ thuật khác.
 15. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quy định của pháp luật.
 16. Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-TĐC ngày13/7/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Chương I  

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

Điều 1. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 (gọi tắt là Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 1) là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng hỗ trợ phát triển nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 1 có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, có tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 1 đặt tại thành phố Hà Nội.

Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 có tên giao dịch quốc tế là: Small and Medium Enterprises Development support Center 1, viết tắt là SMEDEC 1.

Điều 2. Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 1 có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

 1. Nghiên cứu phương hướng mục tiêu, chính sách, biện pháp, xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 2. Hỗ trợ phát triển kỹ thuật, tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và khoa học, công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hoạt động tư vấn khác cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 3. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực: quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý sản xuất và những nội dung khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.
 4. Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, khoa học và công nghệ và các thông tin khác có liên quan đến phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp.
 5. Thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm hỗ trợ phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.
 6. Ký kết hợp đồng và hợp tác thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo và các dịch vụ khác về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của Tổng cục, của Nhà nước.
 7. Quản lý viên chức và người lao động, tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của Tổng cục và quy định của Nhà nước.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Chương II

Tổ chức bộ máy

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 1 gồm:

 1. Phòng Hành chính Tổ chức.
 2. Phòng Kế hoạch Phát triển.
 3. Phòng Marketing.
 4. Phòng Công nghệ Thông tin.
 5. Phòng Tư vấn – Đào tạo.
 6. Phòng Nghiên cứu Doanh nghiệp và Thị trường.
 7. Các Chi nhánh hoặc Đại diện Trung tâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 4. Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 1 được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách về một hoặc một số mặt công tác của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao.

Trong trường hợp vắng mặt, Giám đốc ủy quyền cho một Phó giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm về các quyết định của Phó giám đốc được ủy quyền.

Điều 5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo các đơn vị trong Trung tâm thực hiện theo quy định của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 6. Nhân lực của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 gồm có:

1) Viên chức.

2) Lao động hợp đồng.

3) Cộng tác viên.

Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

Điều 7. Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 1 thực hiện chế độ quản lý lao động và trả tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với viên chức, lao động hợp đồng từ nguồn kinh phí của Trung tâm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chương II

Quản lý tài chính

Điều 8. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, được áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

 1. Nguồn tài chính của Trung tâm bao gồm:
 2. a) Nguồn từ ngân sách nhà nước cấp theo nhiệm vụ;
 3. b) Nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm;
 4. c) Nguồn thu từ các dự án, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước;
 5. d) Nguồn vay của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
 6. e) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
 7. Các khoản chi bao gồm:
 8. a) Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;
 9. b) Chi hoạt động cung cấp dịch vụ;
 10. c) Chi thuê lao động;
 11. d) Các khoản chi khác theo quy định.

Điều 9. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 1 có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính của Trung tâm; thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước; trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, dự phòng ổn định thu nhập, phúc lợi và khen thưởng, thực hiện chế độ kế toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV  

Quan hệ công tác

Điều 10. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 1 điều hành mọi hoạt động của Trung tâm trên cơ sở Điều lệ này và theo quy chế làm việc của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 11. Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 1 phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương V

Điều khoản thi hành

Điều 12. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 13. Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ này do Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, quyết định./.

Bài viêt cùng danh mục:

Call Now ButtonGỌI NGAY ZALO