Cân Sàn Điện Tử DH

Liên hệ

Cân Sàn Điện Tử CAS DH-(500Kgx0.1kg
Cân Sàn Điện Tử CAS DH-(1Tấn x 0.5kg)
Cân Sàn Điện Tử CAS DH-(2Tấn x 0.5kg)
Cân Sàn Điện Tử CAS DH-(3Tấn x 1kg)
Cân Sàn Điện Tử CAS DH-(5Tấn x 1kg)
Cân Sàn Điện Tử CAS DH-(10Tấn x 2kg)