Cân Bàn Tính Tiền A15

Liên hệ

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ A15  30KG/5G

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ A15 60KG/10G

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ A15 100KG/10G

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ A15 150KG/20G

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ A15 200KG/50G

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ A15 300KG/50G

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ A15 500KG/1KG