Cân Đếm ALC

Liên hệ

Cân đếm VIBRA ALC1.5 (1,5Kg/0,05g)

Cân đếm VIBRA ALC3 (3Kg/0,1g)

Cân đếm VIBRA ALC6 (6Kg/0,2g)

Cân đếm VIBRA ALC15 (15Kg/0,5g)

Cân đếm VIBRA ALC30 (30KG/1g)